?????? ??? ??????? 50 ?????? ????????S ??S??S???S 1945-1991

by Sta???? G. ?ta????
$18.93
eBook

Publisher: LITERATUS ????S??S

Publication Date: June 21, 2018

ISBN: 1230002388229

Binding: Kobo eBook

Availability: eBook

Get eBook

?? ß?ß??? p?a?µate?eta? t?? e?????a?ßa????? s??se?? ?at? t? d????e?a t?? ep?ß???? t?? ??µµ????st???? ?a?est?t?? st?? ??ßa??a ?a? t? ??s? t?? ???e???pe???t???? e?????sµ??, µ?s? p??t??e???? a??e?a??? ?????? ap? ta e???????, a?ßa???? ?a? ???a a??e?a. ?????eta? se d?? µ??? ?a? ???a???eta? se ept? ?ef??a?a. ?? e?sa?????? ?ef??a?? s???st? µ?a ?ept?µe?? ?st????? a?as??p?s? st?? e?????a?ßa????? s??se?? (1912-1944). St? s????e?a, t? ???e ?ef??a?? a?t?st???e? se d?af??et???? f?se?? t?? e??????? t?? d?µe??? s??se??.

?p? t? ß?ß??? ap?de????eta? ?t? t? ?at’ e?f?µ?sµ? ??µµ????st??? ?a?est?? t?? ??ßa??a? ?p???e ??a ???ast???? µa????? d???f????? ?a? ? s????af?a? ep??e??e? µ?a ?????? a?a?e???s? t?? s?µßat???? t?? e????a?, a??? ?a? µ?a te?µ????µ??? ap?d?µ?s? t?? ?e?d??? µ????, p?? ?a???????se ? a?ßa???? ??µ????st??? p??pa???da, pe?? t?? e???????? e?????, ??a t?? ?p??a µp????se? ?a ?pa????te?? ?t?d?p?te, ?a? t?? a?ßa????? ??µat??.

?? ß?ß??? p??se????e? µe ep?st?µ????? p????t?ta t?? aµf?sß?t??µe?? ???? t?? ??????? ??µµ????st?? ??a t? ???e???pe???t???, t? ß?a?? a?ßa???? eµp???? st?? e??????? ?µf????, t?? p??ß??µat??? ap??as? t?? ??????? st?at??t?? t?? ?S? ap? t?? ??ßa??a ?a? t?? ?at?????e? p??d?s?a? e?? ß???? t??? ?p?? ?a? t?? s???µ?t???? s??se?? µeta?? t?? d?? ??µµ????st???? ??µµ?t??, ??? ?a? ??µµ????st???? ??µµat?? ??ßa??a?. ??a st???e?a f???e? ? s????af?a? ??a t?? p?a????p?µat??? e???e?s? t?? ??ßa??? p??sf???? ?at? t?? ?a?est?t?? st?? ??ßa??a ?a? t?? e??????? eµp???? (1949-1953), t?? a?ßa???? a?ta?s?a ?at? t?? S?ß?et???? ???s?? (1960), t?? a???s??t? e?????? st? d?p??µat??? ap??at?stas? (1971), t?? ???? t?? e???????? pat???t???? ß??e???pe???t???? s?µate??? st?? s??se?? (????te a?as?et???? ?a? ????te ep????????? t?? ??ße???t???? p???t????).

St? ?’ µ???? ? s????af?a? f???e? st? f?? ap??a??pt??? te?µ???a ??a t?? d???e?? t?? ß??e???pe???t???? st???e??? ?at? t?? ??µµ????st??? ep?ß???.

Sta ?ef??a?a t?? ß?ß???? d?at?p????ta? p????? ap??e?? p?? a?t?ßa?????