12 CÔNG THU´C SINH TÔ´ DIÊ?U KY`

Ðon gia?n, tô´t cho su´c kho?e & da`nh cho mo?i lu´a tuô?i
by Palmy Ng
$4.44
eBook

Publisher: Palmy Ng

Publication Date: November 13, 2015

ISBN: 1230000773461

Binding: Kobo eBook

Availability: eBook

Get eBook

Cuô´n sa´ch nho? na`y mang dê´n cho ba?n 12 công thu´c sinh tô´ cho?n lo?c du?a trên nhu~ng nguyên liê?u phô? biê´n, giu´p ba?n co´ thê? chê´ biê´n nhanh cho´ng va` don gia?n. Ðiê`u kha´c biê?t o? cuô´n sa´ch na`y la` phâ`n phân ti´ch tha`nh phâ`n dinh duo~ng duo´i go´c nhi`n cu?a ca´c ba´c sy~ y khoa, giu´p cho ba?n co´ ca´i nhi`n tô?ng thê? vê` gia´ tri? dinh duo~ng trong tu`ng mo´n sinh tô´ ma` ba?n du`ng.

Hon nu~a, nhu~ng công thu´ na`y duo?c xây du?ng dê? da´p u´ng nhu câ`u da da?ng vê` su´c kho?e, tu` tre? em cho dê´n nguo`i lo´n. Ba´t dâ`u la` công thu´c da`nh cho mô?t nguo`i bi`nh thuo`ng co´ nhu câ`u nang luo?ng cao cho dê´n nhu~ng nguo`i bi? ma´c nhu~ng can bê?nh ma~n ti´nh nhu tiê?u duo`ng, be´o phi`; chu´ng tôi co´ dâ`y du? ca´c công thu´c cho mo?i nguo`i va` giu´p ba?n ngan ngu`a la~o ho´a, ca?i thiê?n qua´ tri`nh trao dô?i châ´t, ta´i ta?o nang luo?ng, tang cân, gia?m cân, tang cuo`ng hê? tiêu ho´a, na~o bô? va` hê? tiêu ho´a. Vâ?y nên ba?n co´ thê? chê´ biê´n nhu~ng cô´c sinh tô´ de?p ma´t cho mi`nh va` mo?i tha`nh viên kha´c trong gia di`nh dê? sô´ng vui, sô´ng kho?e mô~i nga`y.